Ediční pravidla

Zaměření a záběr

Po řadě debat o odborných a etických aspektech využívání psychodiagnostických metod v českém jazyce jsme s několika kolegy v Brně a Praze dospěli k názoru, že v našem českém odborném prostředí chybí časopis, který by se exkluzívně věnoval teorii a praxi psychodiagnostiky, otázkám kvality testů a dotazníků, teoretickým i praktickým otázkám psychometriky a i širším odborným debatám na tato témata. Jsme si vědomi toho, že odborných psychologických časopisů vznikla v poslední době v České republice celá řada, ale žádný ze stávajících časopisů svým obsahem neodpovídá plně výše naznačenému odbornému zaměření. Proto jsme se - po delším váhání - rozhodli otevřít toto fórum.

Každé číslo časopisu bychom rádi věnovali vždy konkrétní skupině testových nebo dotazníkových metod. Jádro čísla časopisu bude vždy tvořeno několika recenzemi metod, které budou doprovázeny články obecnějšího charakteru věnujícími se širším souvislostem používání diskutovaných metod. Jak se nám toto poslání podaří naplnit, to záleží také na Vás, odbornících ve svém oboru ať už z akademického prostředí nebo z různých oblastí praxe, které tímto prvním editorialem žádáme o spolupráci – na recenzích, článcích i odborných diskusích na stránkách časopisu i v Pracovní skupině pro testy a testování při ČMPS, kterou jsme v září tohoto roku založili.

 

Pravidla sekcí

Články

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Odborné a recenzované příspěvky na téma psychometriky, psychodiagnostiky a psychologického testování obecně. Patří sem výzkumné i přehledové příspěvky.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Technické zprávy

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Sekce obsahuje krátké empirické technické zprávy o psychodiagnostických metodách. Jejím záměrem je zprostředkovat sdílení informací, které rozsahem neodpovídají běžnému empirickému článku, ale které mohou být nanejvýš užitečné pro kolegy z praxe.

Typickým příkladem je publikace lokálních či provizorních norem či krátká analýza reliability některého z používaných testů. Doporučená struktura textu, zejm. pro zpárvu o lokálních normách, je:

 • Velmi krátký úvod s informacemi o testu a jeho použité verzi, zamýšlených způsobech užití, odkazy na případné validizační a jiné studie.
 • Podrobný popis vzorku a populace, z níž byl vybrán.
 • Deskriptivní statistiky, doplněné o popis rozdílu oproti původním/jiným normám. Ideálně ve formě tabulek, jen minimum textu.
 • Možné limity norem, případná upozornění, stručný závěr.
 • Tabulka s normami (případně vhodně rozdělenými podle jednotlivých subvzorků).

Cílem testu je informovat poučeného čtenáře, důraz by měl být kladen na relevantní informace, text by neměl být dlouhý, aby nekomplikoval využití norem v praxi.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Diskuzní příspěvky

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Nerecenzované příspěvky, náměty na veřejnou diskuzi a názory tuzemských odborníků na psychologické testování a psychodiagnostiku.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Jiné

Otevřené příspěvky | Indexované

Recenze nově vydaných českých knih i představení významných psychometrických zdrojů staršího data vydání, referáty z akcí, pozvánky a další příspěvky.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Recenze testů

Otevřené příspěvky | Indexované

Recenze psychologických testů a metod. Řídí se modelem recenze testu podle EFPA. Jejich součástí je vlastní text recenze, ke kterému je jako příloha doplněn formulář recenze testu dle EFPA.

Autor recenze dodá vyplněný formulář recenze dle formátu EFPA, který bude doplněný o text (cca 2 strany) s následující strukturou (není nutné ji dodržet stoprocentně):

 • Úvod obsahující stručné odrážky s několika slovy o těchto údajích: účel testu, cílová populace (název metody, věk, případně další informace), rok vydání, zkratka metody, škály, administrace, formy testu, čas administrace, autor (originální verze i adaptace), vydavatel.
 • Popis testu - spíše nehodnotící.
 • Vývoj metody, případně i kvalita testových materiálů.
 • Technické parametry, tj. informace o validitě, relibilitě, normách atd.
 • Komentář se zhodnocením uvedených informací.
 • Závěr a shrnutí s doporučením.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované
 

Recenzní řízení

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Každému příspěvku jsou přiděleni dva recenzenti, kteří vytvoří posudek na základě standardizované recenzní šablony. Výsledkem recenzního řízení je stanovisko doporučeno k přijetí, doporučeno k přijetí po úpravách, zamítnuto.

 

Frekvence publikování

Jednotlivé příspěvky jsou publikovány průběžně a zařazovány do právě aktuálního čísla časopisu. Po uzavření a finalizaci čísla jsou příspěvky zařazovány do čísla následujícího. Čísla vycházejí zhruba dvakrát ročně.

 

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.

Licence Creative CommonsDíla zveřejněná v tomto časopise podléhají licenci Creative Commons 4.0. Mohou být libovolně kopírována a šířena za předpokladu, že nebudou upravena a že bude uveden jejich autor.

Tento časopis je archivován Národní knihovnou ČR v rámci projektu WebArchiv.