Metóda vývinovej diagnostiky: Skríning psychomotorického vývinu S-PMV. Informácie o projekte

Barbora Váryová, Oľga Matušková, Anton Heretik, Michal Hajdúk

Abstrakt

Prinášame informáciu o tvorbe novej metódy vývinovej diagnostiky (S-PMV) určenej pre pediatrov, ale aj odborníkov, ktorí pracujú v oblasti včasnej diagnostiky detí do 3 rokov. Ide o pôvodnú slovenskú metódu, ktorá vzniká na základe potreby aktualizovať a štandardizovať postupy vyšetrení na odhaľovanie rizika oneskoreného vývinu a vývinových porúch. Metóda pozostáva zo súboru dotazníkov určených na vyplnenie rodičmi, ktorých položky prešli viacstupňovým výberom a boli konfrontované s anamnézou a s posúdením dieťaťa pediatrom. S-PMV bol overovaný na vzorke 2710 detí, ktorú sme získali v spolupráci so 45 pediatrami v rámci celého Slovenska.

 

The contribution provides information about creating a new method of developmental diagnostics (S-PMV) designed for pediatricians, as well as professionals working in the field of early diagnostics of children under 3 years. This is the original Slovak method which arises from the need to update and standardize procedures for examinations to detect the risk of delayed development and developmental disorders. The method consists of a set of questionnaires designed to be filled by parents, whose items have gone through a multi-stage selection and were confronted with a history and with assessment of a child by pediatrician. S-PMV was tested on a sample of 2,710 children, which we acquired in cooperation with 45 pediatricians within Slovakia.

Bibliografická citace

Váryová, B., Matušková, O., Heretik, A., & Hajdúk, M. (2015). Metóda vývinovej diagnostiky: Skríning psychomotorického vývinu S-PMV. Informácie o projekte. TESTFÓRUM, 4(6), 23-30. doi:https://doi.org/10.5817/TF2015-6-82

Klíčová slova

vývinový skríning; včasná diagnostika; vývinové oneskorenie; rizikové deti; developmental screening; early diagnostics; developmental delay; children at risk

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2015-6-82