Hodnotové preferencie adolescentov vo vzťahu k užívaniu kanabinoidov

Viktor Gatial, Michal Čerešník, Erik Žovinec

Abstrakt

V našom príspevku sa venujeme hodnotovým preferenciám adolescentov vo vzťahu k užívaniu psychoaktívnych látok, konkrétne kanabinoidov. Predpokladáme, že užívanie kanabisu súvisí so špecifickým usporiadaním hodnotových preferencií v porovnaní s intaktnou populáciou. Ako výskumnú metódu sme použili Dotazník hodnôt zo štandardizovaného dotazníka HO-PO-MO, ktorého autorom je Vonkomer. Štatistická analýza získaných dát potvrdzuje náš predpoklad. V súlade s citovanými výskumami konštatujeme, že užívanie kanabisu súvisí s odlišnou organizácii hodnotových preferencií, vyhľadávaní nových zážitkov a vo všeobecnosti v definovaní špecifického životného štýlu.

 

In our contribution we are focused on value preferences of the adolescents in the relation with the psychoactive substances usage, concretely cannabinoids. We assumed that the cannabis usage is in the relation with the specific configuration of the value preferences in the comparison with the intact population. We used The Value Questionnaire from the standardized questionnaire HO-PO-MO as a diagnostic method. The author of this method is Vonkomer. Statistical analysis of the acquired data confirmed our assumption. In the accordance with cited researches we allege that the cannabis usage is in the relation with the different value preferences configuration, novelty seeking and definition of the specific life style in general.

 

Bibliografická citace

Gatial, V., Čerešník, M., & Žovinec, E. (2015). Hodnotové preferencie adolescentov vo vzťahu k užívaniu kanabinoidov. TESTFÓRUM, 4(6), 31-38. doi:https://doi.org/10.5817/TF2015-6-83

Klíčová slova

kanabis; hodnoty; zdravie; cannabis; values; health

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2015-6-83