Recenze inteligenčních testů z pohledu praktiků

č.15(2022)

Abstrakt

Studie mapuje v meziročním srovnání přístupy k diagnostice intelektu ze strany poradenských pracovníků působících ve školských poradenských zařízeních (ŠPZ). Zejména se týká výběru kognitivních testů pro účely mapování inteligence a přidružených vývojových milníků u dětí. Zahrnuje data, která byla získána v longitudinální studii v letech 2012 - 2018. Celkově proběhly čtyři sběry dat, zvlášť v pedagogicko-psychologických poradnách (PPP) a speciálně pedagogických centrech (SPC). Studie poukazuje na to, do jaké míry jsou postupně zařazovány nové metody do diagnostické praxe. Dále zahrnuje vyhodnocení čtyř nově zavedených metod z pohledu praktických uživatelů (konkrétně IDS, CFT 20-R, CAS 2 a ACFS), které dotváří a vhodně doplňují odborné recenze. Zajímala nás nejen četnost využití metod v praxi, ale také názor praktiků ohledně předností a výhod, týkajících se subjektivní validity, srozumitelnosti teoretického konstruktu, objektivity, kvality norem, ekonomičnosti a atraktivity metod. Data jsou dále doplněna o obsahovou analýzu komentářů praktiků k jednotlivým metodám a dalším údajům.

Metriky

0

Crossref logo

0


957

Views

2063

PDF views