K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 • Příspěvek nebyl dosud publikován, ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 • Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word nebo RTF.
 • Citace jsou ve formátu APA, URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
 • Pro zvýraznění textu je použita spíše kurzíva než podtržení (kromě url adres). Všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci. Tabulky i obrázky jsou číslovány.
 • Text je na dostatečné stylistické a jazykové úrovni. Příspěvky neprocházejí další jazykovou korekturou.
 • Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro Zajištění anonymního recenzního řízení.

Pokyny pro autory

Časopis je otevřený odborným i diskuzním příspěvkům v českém, slovenském a anglickém jazyce. Neklademe nároky na odborné působení autora, přijímáme i příspěvky studentů - důležitá je pouze kvalita samotného příspěvku. Není stanoven žádný poplatek za zaslání příspěvku do recenze, ani za jeho publikování.

Příspěvky do odborné části procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením, ve kterém příspěvek hodnotí dva recenzenti. Diskuzní příspěvky jsou posouzeny pouze členy redakční rady.

Příspěvky zasílejte prostřednictvím tohoto internetového systému:

 1. Zaregistrujte se jako autor do časopisu (vyplňte o sobě co nejvíce údajů a na závěr zatrhněte, že chcete být autorem).
 2. V sekci uživatel klikněte na odkaz Nový příspěvek.
 3. V prvním kroce zvolte sekci časopisu:
  a) Články (recenzované příspěvky);
  b) Diskuzní příspěvky (nerecenzované, jen redakční kontrola);
  c) Recenze knihy (nerecenzované, jen redakční kontrola);
  d) Recenze diagnostické metody (nerecenzované, jen redakční kontrola)
  e) Editorial (přístupný pouze redakční radě časopisu).
 4. Vyplňte co nejlépe a pokud možno co nejúplněji veškeré informace, které systém požadujete. Na několika místech také souhlasíte s licenčními podmínkami pro váš text.
 5. Úspěšné vložení článku do systému vám ihned potvrdíme e-mailem. Následně vás budeme průběžně informovat o průběhu přijetí/nepřijetí vašeho příspěvku.

V případě potíží pošte adresu redakce@testforum.cz.

Formální požadavky na příspěvek jsou:

 • Struktura odborného a diskuzního příspěvku: jméno a pracovní zařazení autora, abstrakt česky, abstrakt anglicky, klíčová slova česky, klíčová slova anglicky, vlastní text, seznam zdrojů.
 • Struktura recenze knihy: jméno a pracovní zařazení autora, anotace příspěvku, vlastní text.
 • Struktura recenze metody: jméno a pracovní zařazení autora, volný text v délce cca 2 normostrany, recenze ve formátu podle recenzního manuálu EFPA. Více informací zde.
 • Struktura technické zprávy: jméno a pracovní zařazení autora, anotace a klíčová slova česky i anglicky, vlastní text, tabulka s případnými normami. Více informací zde.
 • Citace a stylistická úprava podle aktuální normy APA. Jako orientační zdroj lze využít tyto výpisky.

Články

Odborné a recenzované příspěvky na téma psychometriky, psychodiagnostiky a psychologického testování obecně. Patří sem výzkumné i přehledové příspěvky.

Technické zprávy

Sekce obsahuje krátké empirické technické zprávy o psychodiagnostických metodách. Jejím záměrem je zprostředkovat sdílení informací, které rozsahem neodpovídají běžnému empirickému článku, ale které mohou být nanejvýš užitečné pro kolegy z praxe.

Typickým příkladem je publikace lokálních či provizorních norem či krátká analýza reliability některého z používaných testů. Doporučená struktura textu, zejm. pro zpárvu o lokálních normách, je:

 • Velmi krátký úvod s informacemi o testu a jeho použité verzi, zamýšlených způsobech užití, odkazy na případné validizační a jiné studie.
 • Podrobný popis vzorku a populace, z níž byl vybrán.
 • Deskriptivní statistiky, doplněné o popis rozdílu oproti původním/jiným normám. Ideálně ve formě tabulek, jen minimum textu.
 • Možné limity norem, případná upozornění, stručný závěr.
 • Tabulka s normami (případně vhodně rozdělenými podle jednotlivých subvzorků).

Cílem testu je informovat poučeného čtenáře, důraz by měl být kladen na relevantní informace, text by neměl být dlouhý, aby nekomplikoval využití norem v praxi.


Diskuzní příspěvky

Nerecenzované příspěvky, náměty na veřejnou diskuzi a názory tuzemských odborníků na psychologické testování a psychodiagnostiku.

Jiné

Recenze nově vydaných českých knih i představení významných psychometrických zdrojů staršího data vydání, referáty z akcí, pozvánky a další příspěvky.

Recenze testů

Recenze psychologických testů a metod. Řídí se modelem recenze testu podle EFPA. Jejich součástí je vlastní text recenze, ke kterému je jako příloha doplněn formulář recenze testu dle EFPA.

Autor recenze dodá vyplněný formulář recenze dle formátu EFPA, který bude doplněný o text (cca 2 strany) s následující strukturou (není nutné ji dodržet stoprocentně):

 • Úvod obsahující stručné odrážky s několika slovy o těchto údajích: účel testu, cílová populace (název metody, věk, případně další informace), rok vydání, zkratka metody, škály, administrace, formy testu, čas administrace, autor (originální verze i adaptace), vydavatel.
 • Popis testu - spíše nehodnotící.
 • Vývoj metody, případně i kvalita testových materiálů.
 • Technické parametry, tj. informace o validitě, relibilitě, normách atd.
 • Komentář se zhodnocením uvedených informací.
 • Závěr a shrnutí s doporučením.

PDB 2020

Sekce je určena pro příspěvky prezentované na konferenci Psychologická diagnostika Brno 2020. Příspěvky budou recenzovány a budou zařazeny do monotematického čísla časopisu.

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.