K problematice testů studijních předpokladů

č.3(2014)

Abstrakt

Součástí přijímacího řízení na vysoké školy jsou často i tzv. testy studijních předpokladů, se kterými se pojí řada psychometrických otázek. V příspěvku se zaměřujeme na problematiku validity těchto testů, a to jak po obsahové, konstruktové, tak i po prediktivní stránce. Z českých i zahraničních výzkumů a zkušeností vyplývá zejména nejasnost definice tzv. „předpokladů ke studiu“ i toho, co je možné považovat za „akademický úspěch“. Zmiňujeme zde výsledky některých studií na toto téma i praktické problémy, které mohou při zjišťování validity testů studijních předpokladů vyvstat. V našich úvahách se přitom opíráme o vlastní zkušenosti z analýz Testu předpokladů ke studiu na FF UP (SPF).


Klíčová slova:
testy studijních předpokladů; konstruktová validita; prediktivní validita; přijímací řízení na VŠ
Biografie autora

Miroslav Charvát

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

V současné době působí jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Vyučuje zde metodologii psychologického výzkumu a experimentální psychologii. Věnuje se též vzdělávání v metodologii v doktorském studijním programu a lektorské činnosti na kurzech věnovaných prevenci rizikového chování. Participuje na projektech a výzkumech z oblasti adiktologie a primární prevence rizikového chování (převod zahraničních metod pro prevenci rizikového chování a léčbu závislostního chování; regionální studie a analýzy potřeb klientů sociálních služeb a skrytých populací; terénní kvalitativní výzkum; evaluace; prevalenční odhady a školní dotazníkové studie; kvazi-experimentální ověřování efektu preventivních programů atp.). Několik let působil ve Sdružení Podané Ruce, o. s., kde pracoval v terénních programech pro uživatele drog a jako psycholog v ambulanci se specializací na závislosti (nealkoholové drogy, gambling).
Reference
Atkinson, R.C. (2001). Achievement Versus Aptitude Tests in College Admissions. Issues in Science and Technology, 18(2), 1-9. Získáno z http://works.bepress.com/richard_atkinson/28/.

Burton, N.W., & Ramist, L. (2001). Predicting Success in College: SAT Studies of Classes Graduating Since 1980. College Entrance Examination Board. Získáno z http://research.collegeboard.org/sites/default/files/publications/2012/7/researchreport-2001-2-predicting-college-success-sat-studies.pdf.

College Entrance Examination Board. (2002). Best practices in admissions decisions: A report on the third College board conference on admission models. New York: College Board Publications. Získáno z http://research.collegeboard.org/sites/default/files/publications/2012/7/misc2002-1-best-practices-admissions-decisions.pdf.

Frey, M. C., & Detterman, D. K. (2003). Scholastic Assessment or g? The Relationship Between the Scholastic Assessment Test and General Cognitive Ability. Psychological Science, 15(6), 373–378. Získáno z http://www.psychologicalscience.org/pdf/ps/frey.pdf.

Höschl, C., & Kožený, J. (1997). Predicting academic performance of medical students: the first three years. American Journal of Psychiatry, 154, 87–92.

Jelínek, M., Květoň, P., & Vobořil, D. (2011). Testování v psychologii: Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování. Praha: Grada.

Jelínek, M., Květoň, P., & Vobořil, D. (2013). Skryté aspekty v testování prostorové představivosti: identifikace uplatňovaných stylů řešení položek. Československá Psychologie, 57(4), 297-306.

Kobrin, J.L., Patterson, B.F., Shaw, E.J., Mattern, K.D., & Barbuti, S.M. (2008). Validity of the SAT for Predicting First-Year College Grade Point Average. New York: The College Board.

Kuncel, N. R., & Hezlett, S. A. (2010). Fact and Fiction in Cognitive Ability Testing for Admissions and Hiring Decisions. Current Directions in Psychological Science, 19, 339-345. Získáno z http://apsychoserver.psych.arizona.edu/JJBAReprints/PSYC621/Kuncel_Hezlett_Current%20Directions%20in%20Psychological%20Science-2010%20%28Cog%20Ability%20Testing%20Hiring%20and%20Admissions%29.pdf.

Kuncel, N. R., Hezlett, S. A., & Ones, D. S. (2001). A comprehensive meta-analysis of the predictive validity of the Graduate Record Examinations: Implications for graduate student selection and performance. Psychological Bulletin, 127(1), 162–181. Získáno z http://internal.psychology.illinois.edu/~nkuncel/gre%20meta.pdf.

Lawrence, I., Rigol, G. W., Van Essen, T., & Jackson, C. A. (2002). Research Report No. 2002-7: A Historical Perspective on the SAT: 1926–2001". College Entrance Examination Board. Získáno z http://research.collegeboard.org/sites/default/files/publications/2012/7/researchreport-2002-7-historical-perspective-sat-1926-2001.pdf.

National Association for College Admission Counselling (2008). Report of the Commission on the Use of Standardized Tests in Undergraduate Admission. Získáno z http://www.nacacnet.org/research/PublicationsResources/Marketplace/Documents/TestingComission_FinalReport.pdf.

Rigol, G. W. (2003). Admissions decision-making models. How U.S. institutions of higher education select undergraduate students. College Entrance Examination Board. Získáno z http://www.collegeboard.com/prod_downloads/press/adm_decision_making.pdf.

Ruijssenaars, A.J.J.M., Castelijns, J.H. M., & Hamers, J.H.M. (1992). The validity of learning potential tests. In J. H. M. Hamers, A. J. J. M. Ruijssenaars, & K. Sijtsma (Eds). Learning Potential Assessment: Theoretical, Methodological and Practical Issues (69–82). UK: Taylor & Francis.

Sackett, P. R., Borneman, M. J., & Connelly, B. S. (2008). High-Stakes Testing in Higher Education and Employment. American Psychologist, 63(4), 215-227. doi:10.1037/0003-066X.63.4.215

Scio. (2012, 9. května). Srovnávací analýza OSP a IQ. Získáno z: http://www.scio.cz/vyzkum/analyzy/osp-iq.asp.

Šavelková, J. (2013, 29. dubna). Deset let testu studijních předpokladů. Získáno z: http://www.online.muni.cz/udalosti/3612-deset-let-testu-studijnich-predpokladu#.Ul0kKlB7I9p.

Urbánek, T., Denglerová, D., Širůček, J. (2011). Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál.

Urbášek, P. (2008). Vysokoškolský systém v letech tzv. normalizace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Zvára, K., & Anděl, J. (2001). Souvislost výsledků přijímacího řízení s úspěšností studia na MFF. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 46(4), 304-312.

Zwick, R. (2007). College admission testing. National Association for College Admission Counseling. Získáno z http://www.nacacnet.org/research/PublicationsResources/Marketplace/Documents/TestingWhitePaper.pdf.
Metriky

0


376

Views

225

PDF views