Editorial třetího čísla

č.3(2014)

Biografie autora

Miroslav Charvát

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

V současné době působí jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Vyučuje zde metodologii psychologického výzkumu a experimentální psychologii. Věnuje se též vzdělávání v metodologii v doktorském studijním programu a lektorské činnosti na kurzech věnovaných prevenci rizikového chování. Participuje na projektech a výzkumech z oblasti adiktologie a primární prevence rizikového chování (převod zahraničních metod pro prevenci rizikového chování a léčbu závislostního chování; regionální studie a analýzy potřeb klientů sociálních služeb a skrytých populací; terénní kvalitativní výzkum; evaluace; prevalenční odhady a školní dotazníkové studie; kvazi-experimentální ověřování efektu preventivních programů atp.). Několik let působil ve Sdružení Podané Ruce, o. s., kde pracoval v terénních programech pro uživatele drog a jako psycholog v ambulanci se specializací na závislosti (nealkoholové drogy, gambling).
Metriky

0

Crossref logo

0


178

Views

65

PDF views