Konstruktová validita Bochumského osobnostního dotazníku: Motivační dimenze

č.4(2014)

Abstrakt

Cílem studie bylo ověřit konstruktovou validitu motivačních dimenzí Bochumského osobnostního dotazníku (inventáře profesních charakteristik osobnosti). V teoretické části byly definovány související osobnostní konstrukty, které byly v empirické části využity k ověření odvozených motivačních dimenzí. Kvantitativní data byla získána na vzorku 778 studentů a absolventů vysokých škol. K ověření konstruktové validity bylo využito explanatorních a konfirmatorních faktorových analýz, na jejichž základě byl vytvořen strukturní model ilustrující podobu vztahů mezi zkoumanými dimenzemi. Byly nalezeny dílčí doklady konstruktové validity motivačních dimenzí Bochumského osobnostního dotazníku. Závěrem jsou diskutována doporučení pro interpretaci výsledků psychodiagnostického posouzení a pro zvýšení validity metody.


The aim of the study was to verify construct validity of motivational dimensions of the Czech version of the Business-Focused Inventory of Personality. Personality constructs linked to derived personality dimensions were defined in the theoretical part of the study. Quantitative data were obtained using the sample of 778 university undergraduates and graduates. Confirmatory factor analyses were used in order to explore construct validity of the method. Structural model based on the factor analyses was created to outline relations among the examined dimensions. Partial evidence on construct validity of the method was found.


Klíčová slova:
Bochumský osobnostní dotazník; konstruktová validita; motivace k výkonu; motivace k vedení; motivace k utváření; svědomitost; dominance; sensation seeking; self-efficacy; Business-Focused Inventory of Personality; construct validity
Reference
Alivernini, F., & Lucidi, F. (2011). Relationship between social context, self-efficacy, motivation, academic achievement, and intention to drop out of high school: A longitudinal study. Journal of Educational Research, 104(4), 241-252. DOI: 10.1080/00220671003728062

Butt, D. S., & Fiske, D. W. (1968b). Differential correlates of dominance scales. Journal of Personality, 37(3), 415. DOI: 10.1111/j.1467-6494.1969.tb01754.x

Cattell, R. B., Cattell, A. K. S., & Cattell, H. E. P. (1997). Šestnáctifaktorový osobnostní dotazník: páté vydání. Brno: Psychodiagnostika.

Elias, H., Noordin, N., & Mahyuddin, R. H. (2010). Achievement motivation and self-efficacy in relation to adjustment among university students. Journal of Social Sciences, 6(3): 333-339. DOI: 10.3844/jssp.2010.333.339

Hills, D. A. (1985). Prediction of effectiveness in leaderless group discussions with the adjective check- list. Journal of Applied Social Psychology, 15, 443–447. DOI: 10.1111/j.1559-1816.1985.tb02264.x

Hoskovcová, S., & Vybíralová, A. (2011). Příručka BIP – Bochumský osobnostní dotazník; Inventář profesních charakteristik osobnosti. (2nd ed.). Testcentrum: Praha.

Judge T. A., & Remus, I. (2002). Relationship of personality to performance motivation: A meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 87(4), 797-807. DOI: 10.1037/0021-9010.87.4.797

Kirchner, J. (2012). Tendence k vyhledávání mimořádných prožitků. Československá Psychologie, 56(1), 73-84.

McClelland, D. C., & Boyatzis, R. E. (1982). Leadership motive pattern and long-term success in management. Journal of Applied Psychology, 67(6), 737-743. DOI: 10.1037/0021-9010.67.6.737

McClelland, D. C. (1987a). Characteristics of successful enterpreneurs. Journal of Creative Behavior, 27, 219-233. DOI: 10.1002/j.2162-6057.1987.tb00479.x

McClelland, D. C. (1987b). Human motivation. Cambridge: Cambridge University Press.

McCormack, L., & Mellor, D. (2002). The role of personality in leadership: An application of the five-factor model in the Australian military. Military Psychology, 14(3), 179–197. DOI: 10.1207/S15327876MP1403_1

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the 5-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 81–90. DOI: 10.1037/0022-3514.52.1.81

O’Connor, M., & Paunonen, S. (2007). Big Five personality predictors of post secondary academic performance. Personality and Individual Differences, 43, 99–990. DOI: 10.1016/j.paid.2007.03.017

Oh, S. (2012). Leadership emergence in autonomous work teams: Who is more willing to lead? Social Behavior & Personality: An International Journal, 40(9), 1451-1464. DOI: 10.2224/sbp.2012.40.9.1451

Richardson, M., & Abraham, Ch. (2009). Conscientiousness and achievement motivation predict performance. European Journal of Personality, 23: 589–605. DOI: 10.1002/per.732

Rotter, B. J. (1989). Internal versus external control of reinforcement; A case history of variable. American Psychologist, 45(4), 489 – 493. DOI: 10.1037/0003-066X.45.4.489

Rueb, J. D., & Foti, R. J. (1990). Self-monitoring, traits, and leader emergence. Paper presented at the 5th annual meeting of the Society for Industrial and Organizational Psychology, Miami, FL.

Rueb, J., Erskine, H. J., & Foti, R. J. (2008). Intelligence, dominance, masculinity, and self-monitoring: Predicting leadership emergence in a military setting. Military Psychology, 20(4), 237-252. DOI: 10.1080/08995600802345139

Stacey, R. K., David, J. R., Jeewon, Ch., & Soo, K. K. (2008). An examination of the antecedents of motivation to lead. International Journal of Business Research, 8(5), 113-119.

Urbánek, T. (2000). Strukturální modelování v psychologii. Brno: Pavel Křepela.

Zuckerman, M. (1979): Sensation seeking: Beyond the optimal level of arousal. Hillsdale, New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Zuckerman, M. (1994): Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. New York: Cambridge University Press
Metriky

0


539

Views

256

PDF views