Test pozornosti d2: Recenze metody

č.4(2014)

Abstrakt

Test d2 představuje metodu určenou k měření (selektivní) pozornosti, přičemž je možné jej za tímto účelem užít v celé řadě oblastí aplikované psychologie. Tato skutečnost, stejně jako i to, že je administrace Testu d2 relativně rychlá a s přesahem mimo situaci testování (při její tvorbě byl kladen důraz na to, aby byl obsah metody relevantní z hlediska každodenní – pracovní – zkušenosti) patří mezi klady metody. V neposlední řadě lze jako pozitiva zmínit relativně velký standardizační vzorek metody (více než 6000 osob), reliabilitu měření (zejména ve smyslu homogenity, méně pak coby stabilitu v čase), ale též jednoduchost zácviku a používání metody.

České vydání Testu d2 z roku 2000 však zároveň trpí nejedním nedostatkem. Patrně nejzávažnějším z nich je absence kapitoly věnované výsledkům studií, které by mohly podat uspokojivé důkazy o validitě (ať už ve smyslu validity konstruktové, tak empirické – např. prediktivní). Tyto důkazy lze nalézt v další (zahraniční) literatuře k metodě, která však nemusí být pro běžného uživatele snadno dostupná. Dále je nutné poukázat na skutečnost, že normy, kterými se má uživatel testu při interpretaci výsledků řídit, pochází ze zahraničí. Autor českého překladu v této věci argumentuje kulturní blízkostí Německa, v dalších studiích (Ross, 2005) se pak nepodařilo prokázat rozdíl ve výsledcích napříč kulturami (v uvedené studii šlo o srovnání vzorku respondentů z USA a z Německa).

Reference
Brickenkamp, R., Zillmer, E., Balcar, K. (2000). Test pozornosti d2. Praha: Hogrefe-Tescentrum s.r.o.

Brickenkamp, R., Zillmer, E. (1998). D2 – Test of attention. Seatle: Hogrefe & Huber.

Ross, R. M. (2005). The D2 Test of Attention: An Examination of Age, Gender, and Cross-cultural Indices. Chicago: Argosy University.
Metriky

0


2041

Views

1062

PDF views