Multifaktorový osobnostní profil: Recenze metody

č.5(2015)

Abstrakt

Multifaktorový osobnostný profil je inventárom, ktorý má potenciál zaplniť medzeru v testovaniach osobnosti pre použitie v personalistickej praxi. Avšak k vývoju dotazníka vedie dlhšia cesta.

Zámer a aplikačné oblasti sú vhodne nastavené. Online nástroj na posúdenie osobnosti je v dnešnej dobe atraktívnejší pre respondentov či zadávateľov (firmy), ktorí chcú o danom jednotlivcovi zistiť konkrétne osobnostné charakteristiky. Aj počítačovo generované správy sú veľkou výhodou v súčasnosti. Avšak je potrebné do úvahy brať aj psychometrické vlastnosti daného nástroja. Validita inventára bola skúmaná v mnohých štúdiách, ale uvedené štúdie neposkytujú dostatočný informačný rámec pre čitateľa, ktorý sa rozumie psychometrike. Rovnako zvýšenú pozornosť vo forme podrobnejších informácií by si zaslúžilo aj sledovanie reliability. Normy a vytvorené referenčné skupiny by potrebovali dopracovať v zmysle detailnejšieho informovania o rozdieloch v rámci pohlavia a iných dôležitých premenných.

V súčasnom prevedení je vhodné daný inventár podrobiť detailnejšej analýze a jeho možnosť využitia je v takejto podobe vo výskume. Pri jeho použití pre diagnostiku osobnosti jednotlivca by mala byť Výstupná správa z testovania len doplnkovým meradlom, nakoľko viaceré kroky v analýze psychometrických kvalít je potrebné zvážiť a doplniť.

Metriky

0

Crossref logo

0


431

Views

340

PDF views