Chyba měření a odhad pravého skóru: Připomenutí některých postupů Klasické testové teorie

Hynek Cígler, Martin Šmíra

Abstrakt

Práce s chybou měření patří k základním dovednostem při interpretaci výsledků psychologických výsledků. Bohužel, řada českých psychologických metod však neobsahuje veškeré informace o chybě měření, například intervaly spolehlivosti či odhad standardní chyby měření pro různá použití. I v případě, že tyto informace jsou dostupné, je často nutné zvážit i další okolnosti a způsob výpočtu přizpůsobit – ne vždy je přitom možné se spolehnout na informace poskytnuté distributorem testu. Ani v současné počítačové době navíc nejsou jednoduše dostupné příslušné aplikace a řadu základních výpočtů by si tak psycholog v ideálním případě měl umět provést sám. Článek v krátkosti shrne běžné postupy při interpretaci chyby měření s využitím intervalů spolehlivosti v rámci klasické testové teorie, a to včetně podrobných příkladů, aby text mohl sloužit jako návod pro psychology z praxe.

 

Cígler, H., & Šmíra, M.: Error of measurement and the estimation of true score: Selected methods of Classical test theory

One of the elementary skills involved in the interpretation of the psychological results is handling the error of measurement. Unfortunately, many Czech psychological tests do not include all the necessary information about the error of measurement (e.g. confidence intervals and standard errors of measurement for different purposes). Even if such information is available, we might need to consider other circumstances of the assessment, and adjust the method of estimation and its application properly – it is not always possible to rely on the test developer in such cases. Since there are not many applications for such computations easily available for the test users, they should be capable of doing many of the elementary computations by hand. This paper briefly summarizes common techniques for the interpretation of the error of measurement using confidence intervals in the framework of Classical Test Theory. The theory is supported by detailed examples that should be helpful for applying these procedures in practice.

Bibliografická citace

Cígler, H., & Šmíra, M. (2015). Chyba měření a odhad pravého skóru: Připomenutí některých postupů Klasické testové teorie. TESTFÓRUM, 4(6), 67-84. doi:https://doi.org/10.5817/TF2015-6-104

Klíčová slova

Klasická testová teorie; CTT; standardní chyba měření; SEM; interpretace testových výsledků; Classical Test Theory; standard error of measurement; interpretation of the test results

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/TF2015-6-104