Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium: Recenze metody

č.6(2015)

Abstrakt

Prezentovaný test je, i přes popsané slabiny, využitelný v oblasti školního poradenství (ať již jde o činnost poradenských center při vysokých školách nebo o činnost pedagogicko-psychologických poraden), zejména při diagnostice specifických poruch učení (dyslexie a dysortografie). Jako zásadní se přitom jeví spíše stanovení vhodných intervenčních strategií, než samotné stanovení diagnózy.

Pro dobrou analýzu a interpretaci výsledků v rámci jednotlivých subtestů i dílčích škál je ovšem nezbytné dobře rozumět teoriím, vysvětlujícím etiologii a symptomatologii poruch učení, tedy předpokladům, na základě kterých byl test konstruován. Vzhledem k psychometrickým charakteristikám, které test vykazuje, se pro stanovení závěrů a doporučení jeví jako zcela zásadní kvalitativní analýza dosažených výsledků. A jejich rozbor v kontextu anamnestických údajů a dalších vodítek (pozorování, výstupy z předchozích vyšetření, analýza studijních materiálů apod.) Značná opatrnost by na straně administrátora měla být zejména při analýze a interpretaci výsledků dosažených v rámci subtestů Vnímání neznámých grafémů a Vnímání neznámých fonémů. Proto by měl být využíván výhradně psychology a speciálními pedagogy s odpovídající kvalifikací a zkušeností v diagnostice specifických poruch učení.

Metriky

0

Crossref logo

0


796

Views

447

PDF views