Analýza diagnostických nástrojů užívaných ve školských poradenských zařízeních (2008–2018)

č.15(2022)

Abstrakt
Předkládaná zpráva poskytuje přehled diagnostických nástrojů, které byly označovány jako nejčastěji využívané pro diagnostickou činnost odborných pracovníků školských poradenských zařízení (ŠPZ)  - pedagogicko-psychologických poraden (dále jen PPP) a speciálně pedagogických center (dále jen SPC). Článek nastiňuje vývoj dané oblasti v posledních zhruba deseti letech a posun, ke kterému docházelo v preferenci užívání jednotlivých diagnostických metod. Přehled je založen na pravidelných dotazníkových šetřeních ve školských poradenských zařízeních, která Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a dříve Institut pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP ČR) uskutečňoval v rámci své odborné činnosti.

Klíčová slova:
diagnostika; psychodiagnostické metody; školní poradenské zařízení
Metriky

0

Crossref logo

0


737

Views

614

PDF views